1) skupienie osób, którym bliskie są sprawy ludzkie, a szczególnie osób pokrzywdzonych przez przestępstwo,

2) pobudzenie mieszkańców województwa śląskiego i do przeciwstawiania się aktom przemocy w szerokim tego słowa znaczeniu,

3) działanie na rzecz praworządności oraz przestrzegania konstytucyjnych i innych praw obywateli,

4) ułatwianie ofiarom przestępstw kontaktów z organami ochrony porządku prawnego, a także pomocy prawnej i psychologicznej zapobiegającej powtórnej wiktymizacji w tym ofiarom przemocy w rodzinie, rodzinom z problemem uzależnień oraz prowadzenie działalności na rzecz osób współ uzależnionych

5) udzielanie osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa pomocy w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń,sprzeciwów i odwołań itp.,

6) przeciwdziałanie ponoszeniu dodatkowych strat przez ofiary przestępstw na wskutek niewłaściwego traktowania w toku postępowania karnego lub przez środowisko społeczne,

7) przedstawienie właściwym organom wniosków zmierzających do zapobiegania przestępczości i powtórnej wiktymizacji,

8) utrzymywanie kontaktów z jednostkami ochrony porządku prawnego w celu wypracowania sposobów przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,

9) podnoszenie wśród mieszkańców województwa śląskiego poczucia godności, szacunku oraz kultury prawnej,

10) prowadzenie działalności oświatowej i popularyzacji wśród młodzieży obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, jak również praw wynikających z Polskiej Karty Praw Ofiary, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Rezolucji ONZ w tym przedmiocie,

11) współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu pozyskiwania wolontariuszy, jak również podnoszenie ich kwalifikacji,

12) prowadzenie badań opinii społecznej oraz publikowanie jej rezultatów,

13) organizowanie samopomocy sąsiedzkiej i lokalnej w celu przeciwstawiania się aktom przestępstw,

14) organizowanie wykładów, spotkań i imprez związanych z podnoszeniem kultury prawnej i zasad współżycia społecznego dla młodzieży w wieku szkolnym jak również dla rodziców poprzez ścisłą współpracę ze szkołami wszystkich typów i placówkami kulturalno-oświatowymi,

15) pozyskiwanie do współpracy wyspecjalizowanych instytucji i organizacji w tym samorządowych i pozarządowych gotowych udzielać bezinteresownie pomocy ofiarom przestępstw.

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy
Ofiarom Przestępstw w Siemianowicach Śląskich

ul. Kapicy 15
41-106 Siemianowice Śl.
(32) 220-79-69
copyright © 2010 www.sspop.pl

Autor Wojciech Zdziejowski